Małżeństwo z Osobą PRAWOSŁAWNĄ

W naszych rozważaniach ograniczymy się do wybranych kwestii, bowiem sama tematyka jest bardzo bogata, aby potraktować ją całościowo. Raczej znanym z naszych wcześniejszych rozważań jest pojęcie tzw. małżeństwa mieszanego, a z nim mamy do czynienia w przypadku zawarcia związku strony katolickiej z osobą prawosławną (kan. 1124 KPK). Nas jednak będzie interesowała jeszcze inna kwestia, poniekąd […]

Czytaj więcej...

LUKI W PRAWIE

W temacie posłużyłam się terminem – „luka”, jednocześnie stawiając to pod znakiem zapytania, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, iż Czytelnicy mogą mieć inne zdanie aniżeli tu zaprezentowane przeze mnie. Wg mnie co najwyżej można mówić o niedopowiedzeniach, ale i je można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to ten, przy którym wyjaśnienia dla wspomnianych […]

Czytaj więcej...

Możliwe trudności w trakcie sporządzania OPINII przez BIEGŁEGO w kościelnym procesie małżeńskim

Swoje analizy skierujemy nie tak na powszechnie znany problem (a jest nim sporządzenie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy nie zaś równolegle na bazie badań danej Strony), co na inne trudności, które winny zostać wzięte pod uwagę. Punktem odniesienia będzie kościelny proces małżeński prowadzony z tytułu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. […]

Czytaj więcej...

Element SUBKIETYWNY w kościelnym procesie małżeńskim

Na początek krótkie wyjaśnienie tematu obecnej analizy. Po dotychczasowej lekturze rozważań mogłoby się wydawać, iż skoro procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w jednej małżeńskiej sprawie kończą się wydaniem wyroku pozytywnego, zaś w innej, podobnej, negatywnego, to mogłoby to oznaczać, iż wyrok opiera się bardziej na czymś subiektywnym aniżeli obiektywnym. Czy rzeczywiście więc tak jest? Punktem […]

Czytaj więcej...

Prawo otwarte na NOWE możliwości

Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, gdy strona/strony nie do końca podchodzą z czystymi intencjami do kościelnego procesu małżeńskiego. Druga kwestia dotyczy zarzutów formułowanych, czy przez Obrońcę węzła małżeńskiego, czy przez Sędziów w treści wydanego przez Nich negatywnego Wyroku bez względu na stopień instancji, zarzutów dotykających „słabych” punktów w sprawie. Dlaczego zatem nie postarać […]

Czytaj więcej...

“Nadzwyczajny” udział BIEGŁEGO

Przyzwyczajeni jesteśmy, iż Biegły uczestniczy w tych kościelnych procesach o nieważność małżeństwa, które przebiegają z tytułu wady zgody w postaci niezdolności natury psychicznej (kan. 1095 KPK), przeszkody impotencji (kan. 1084 KPK), bądź w trakcie procesu o rozwiązanie małżeństwa zawartego a niedopełnionego. Tymczasem wydaje się, iż dobrze byłoby, aby poszerzyć Jego udział przy innych tytułach, o […]

Czytaj więcej...

Do kogo należą AKTA SĄDOWE

Pod pojęciem akt sądowych będziemy rozumieli to, co podawane jest w Kodeksie Prawa Kanonicznego, tj. akta sprawy oraz akta procesowe (kan. 1472 §1 KPK). Zapytanie sformułowane w temacie obecnych analiz może wydawać się dosyć kontrowersyjne. Gdyż, z jednej strony, każdy Sąd ponosi odpowiedzialność za akta sądowe, aby te nie dostały się w ręce nieupoważnionych osób, […]

Czytaj więcej...

NOWE możliwości w kościelnym procesie małżeńskim

Sama idea (tj. otwartość w prawie na nowe rozwiązania) swojego czasu została już przez nas poruszona i to przy różnych okazjach. Tym razem zwrócimy uwagę w stronę pominiętych przez nas tematów. Punktem odwoławczym będzie książka: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Słuszną uwagę zwrócił Ks. prof. G. Erlebach (Prałat, Audytor Trybunału Roty […]

Czytaj więcej...

Inne zadania ADWOKATA KOŚCIELNEGO, PEŁNOMOCNIKA w trakcie kościelnego procesu małżeńskiego

Temat sam w sobie (zadania adwokata czy pełnomocnika) był już podejmowany. Obecnie skoncentrujemy się na czynnościach, które mogą zostać podjęte przez te osoby, a które niesłusznie „spychane” są też przez nie na margines. O niektórych z nich też już została uczyniona wzmianka, aczkolwiek w innym kontekście. Chodzi mianowicie o zajęcie stanowiska wobec opinii Biegłego, jak […]

Czytaj więcej...

KOMUNIA ŚWIĘTA dla Osób PO ROZWODZIE CYWILNYM

Ostatnio bardzo dużo miejsca poświęca się zagadnieniu postawionemu w temacie, tj. czy osoby będące po rozwodzie cywilnym mogą przystępować do Komunii św.. Na to zagadnienie popatrzymy z perspektywy wyłącznie prawnej. Na początku jednak winno wyjaśnić się jedną kwestię. A mianowicie, mówiąc o osobach będących po rozwodzie należy wyróżnić te osoby, które są co prawda są […]

Czytaj więcej...