Expeditissime – BRAK ODWOŁANIA

W analogii do prawa cywilnego można postawić pytanie odnośnie tego czy i w jakich sytuacjach nie ma miejsce na tzw. odwołanie w procesie (kościelnym procesie małżeńskim). Wiadomym jest, iż w sprawach dotyczących osób, a takimi sprawami są procesy małżeńskie nie ma tzw. stanu rzeczy osądzonej (kan. 1643 KPK). Pozostaje to zatem w związku z otwartą […]

Czytaj więcej...

Lex retro non agit – PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ

W jednym z artykułów poruszona została problematyka różnic pomiędzy nowym Kodeksem Prawa Kanonicznego, czyli Kodeksem z 1983 r. (dalej: KPK), a starym z 1917 r. (dalej: CIC). Z drugiej strony, znana jest prawna zasada, wyrażona w formie łacińskiej sentencji w obecnym temacie, wedle której – prawo nie działa wstecz. Stąd obecnie zajmiemy się kwestią osądzania […]

Czytaj więcej...

PROCES USTNY

W obecnych rozważaniach zastanowimy się nad tym: dlaczego kościelny proces małżeński ma charakter pisemny nie zaś ustny, gdyż taki rodzaj procesu też istnieje (nt. od kan. 1656 KPK do kan. 1670 KPK). Nie przytoczymy wszystkich różnic, ale weźmiemy pod uwagę wybrane, celem ukazania słuszności pisemnego charakteru małżeńskiego procesu. Wedle kan. 1657 KPK w przypadku procesu […]

Czytaj więcej...

KOMUNIA ŚWIĘTA dla Osoby będącej w związku z ROZWODNIKIEM

Nie do rzadkości należy dyskusja w kwestii możliwości przystępowania do sakramentu Komunii św. przez osoby po rozwodzie, i równocześnie żyjące w nowych związkach. Takie doprecyzowanie jest o tyle istotne, bowiem sam fakt przyjmowania Komunii św. przez osoby rozwiedzione, pod warunkiem, iż nie żyją one, czy w związku cywilnym, czy wolnym jest dopuszczalny – naturalnie nie […]

Czytaj więcej...

Małżeństwo z Osobą PRAWOSŁAWNĄ

W naszych rozważaniach ograniczymy się do wybranych kwestii, bowiem sama tematyka jest bardzo bogata, aby potraktować ją całościowo. Raczej znanym z naszych wcześniejszych rozważań jest pojęcie tzw. małżeństwa mieszanego, a z nim mamy do czynienia w przypadku zawarcia związku strony katolickiej z osobą prawosławną (kan. 1124 KPK). Nas jednak będzie interesowała jeszcze inna kwestia, poniekąd […]

Czytaj więcej...

LUKI W PRAWIE

W temacie posłużyłam się terminem – „luka”, jednocześnie stawiając to pod znakiem zapytania, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, iż Czytelnicy mogą mieć inne zdanie aniżeli tu zaprezentowane przeze mnie. Wg mnie co najwyżej można mówić o niedopowiedzeniach, ale i je można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to ten, przy którym wyjaśnienia dla wspomnianych […]

Czytaj więcej...

Możliwe trudności w trakcie sporządzania OPINII przez BIEGŁEGO w kościelnym procesie małżeńskim

Swoje analizy skierujemy nie tak na powszechnie znany problem (a jest nim sporządzenie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy nie zaś równolegle na bazie badań danej Strony), co na inne trudności, które winny zostać wzięte pod uwagę. Punktem odniesienia będzie kościelny proces małżeński prowadzony z tytułu niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (kan. […]

Czytaj więcej...

Element SUBKIETYWNY w kościelnym procesie małżeńskim

Na początek krótkie wyjaśnienie tematu obecnej analizy. Po dotychczasowej lekturze rozważań mogłoby się wydawać, iż skoro procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa w jednej małżeńskiej sprawie kończą się wydaniem wyroku pozytywnego, zaś w innej, podobnej, negatywnego, to mogłoby to oznaczać, iż wyrok opiera się bardziej na czymś subiektywnym aniżeli obiektywnym. Czy rzeczywiście więc tak jest? Punktem […]

Czytaj więcej...

Prawo otwarte na NOWE możliwości

Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, gdy strona/strony nie do końca podchodzą z czystymi intencjami do kościelnego procesu małżeńskiego. Druga kwestia dotyczy zarzutów formułowanych, czy przez Obrońcę węzła małżeńskiego, czy przez Sędziów w treści wydanego przez Nich negatywnego Wyroku bez względu na stopień instancji, zarzutów dotykających „słabych” punktów w sprawie. Dlaczego zatem nie postarać […]

Czytaj więcej...

“Nadzwyczajny” udział BIEGŁEGO

Przyzwyczajeni jesteśmy, iż Biegły uczestniczy w tych kościelnych procesach o nieważność małżeństwa, które przebiegają z tytułu wady zgody w postaci niezdolności natury psychicznej (kan. 1095 KPK), przeszkody impotencji (kan. 1084 KPK), bądź w trakcie procesu o rozwiązanie małżeństwa zawartego a niedopełnionego. Tymczasem wydaje się, iż dobrze byłoby, aby poszerzyć Jego udział przy innych tytułach, o […]

Czytaj więcej...