O nas

Celem kontaktu ze mną proszę używać maila – a.bolesta@op.pl lub nr tel. – dziękuję!

Kancelaria Porad Kościelno-Prawnych (kancelaria kanonistyczna) specjalizuje się pomocą w prowadzeniu kościelnych procesów o stwierdzenie, o orzeczenie nieważności małżeństwa, bądź jego rozwiązanie małżeństw niedopełnionych, bądź przy zastosowaniu Przywileju wiary, Przywileju Pawłowego.

Do głównych zadań kancelarii należą:
– zbadanie sprawy, celem stwierdzenia jej zasadności; poinformowanie o właściwym Oficjalacie, dowodach, pismach audytorskich;
– napisanie względem pomoc przy pisaniu skarg powodowych jak i skarg wzajemnych;
– przygotowanie do procesu, do zeznań;
– udział w publikacji akt, pisanie pism obrończych, odpowiedzi na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego;
– sporządzanie apelacji, względnie pomoc przy tym;

Kancelaria zajmuje się nadto: tzw. nowym wniesieniem sprawy (przy np. dwóch negatywnych wyrokach), procesami w Najwyższym Trybunale Roty Rzymskiej, w Trybunale III Instancji, sporządzaniem pism do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, cofnięciem ew. zakazu.

Podejmujemy się również czynności przypisanych Obrońcy węzła małżeńskiego (czynności contra nieważności zawartego związku).

Kilka słów o mnie:

od 2007 r. jestem adwokatem kościelnym, czyli prawnikiem kanonistą (adwokat, prawnik kanoniczny, kanonistyczny) zatwierdzona przez właściwą władzę kościelną również za granicą (Ordynariat Rottenburg-Stuttgart; Ordynariat w Mainz; Biskupie Konsystorium w Augsburgu; Arcybiskupie Konsystorium i Metropolitalny Sąd Kościelny w Monachium-Freising; Biskupi Sąd w Eichstaett; Biskupi Sąd w Hildesheim; Arcybiskupi Sąd w Bambergu; Biskupi Ordynariat w Limburgu; Ordynariat w Graz-Seckau; Biskupi Sąd w St. Poelten, Metropolitalny Sąd we Freiburgu), w Diecezjalnym Sądzie (Biskupim Konsystorium) w Regensburgu, stąd prowadzę procesy także poza granicami Polski.

W Polsce zatwierdzona jestem przy Metropolitalnym Sądzie w Częstochowie (jako Trybunału II Instancji dla Sądu Biskupiego w Sosnowcu), Metropolitalnym Sądzie w Gnieźnie (jako Trybunału I Instancji względem Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, jako Trybunału II Instancji dla Kościelnego Sądu we Włocławku), Biskupim Sądzie w Rzeszowie (jako Trybunału I Instancji dla Metropolitalnego Sądu w Przemyślu), Diecezjalnym Sądzie w Elblągu, Biskupim Sądzie w Bielsko-Białym, jak również działam jako pełnomocnik Stron przy Metropolitalnym Trybunale w Krakowie (jako Trybunału I Instancji wobec Metropolitalnego Sądu w Katowicach, jako Trybunału II Instancji dla Częstochowy, dla Sądu Biskupiego w Kielcach, w Katowicach, Sąd obejmuje swoją kompetencją diecezję bielsko-żywiecką). Zostałam dopuszczona do występowania w Metropolitalnym Sądzie w Katowicach (II Instancji dla Biskupiego Sądu Duchownego w Gliwicach oraz Opolu, jak i Metropolitalnego Sądu w Krakowie) jako adwokat ad casum.

W pozostałych Trybunałach Kościelnych jest możliwość występowania przeze mnie jako adwokat ad casum.

Prowadzę sprawy Osób w kraju i za granicą (nie tylko w wyżej wymienionych Sądach Kościelnych)

Praktykę sądową odbyłam w Biskupim Sądzie w Rottenburg am Neckar (Niemcy).

Ukończyłam Papieski Uniwersytet w Krakowie w stopniu doktora.

Opublikowałam już blisko 400 krótkich artykułów z dziedziny prawa kanonicznego, w tym prawa małżeńskiego, jestem autorką dwóch książek: Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Kompendium dla katolików.

Linki do moich blogów, na których prowadzę rozważania nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa:
abolesta.blogspot.com
oraz

uniewaznieniemalzenstwakoscielnego.blox.pl (w skrócie: bolesta.blog.blox.pl)

Działam jako ekspert na niektórych portalach internetowych, m.in. na Forum Ihlisoft działającym przy wspomnianym Sądzie w Niemczech.

Jedna ze stron internetowych (nie jedyna!), na której widnieję (to strona oficjalna, sądowa):

recht.drs.de/index.php?id=2584