Wybrane zagadnienia z PRAWOSŁAWNEGO ujęcia małżeństwa

Nie będzie naszym celem w niniejszym artykule szczegółowe omówienie zagadnień – prawosławnego ujęcia małżeństwa, ale wskazanie na jedynie najważniejsze kwestie w nawiązaniu do prawnego ujęcia tej rzeczywistości przez Kościół Katolicki. Pamiętamy z wcześniejszych rozważań o trzech rodzajach przyczyn, na podstawie których można orzec nieważność małżeństwa (małżeńskie przeszkody, wady zgody małżeńskiej, brak zachowania formy kanonicznej), pomijamy […]

Czytaj więcej...

FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE w aspekcie kościelnego procesu małżeńskiego

Nie będzie naszym zadaniem podanie w sposób dokładny tego, co wymagane jest przy okazji załatwiania formalności przed zawarciem kościelnego związku, co zaledwie podniesienie tych kwestii na wspomnianą okoliczność, do których sięga się w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa. Przed wstąpieniem w związek małżeński spisywany jest tzw. protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich. O treści jego mowa […]

Czytaj więcej...

ZADANIE, które może PODJĄĆ SĄD w kościelnym procesie małżeńskim, cz. 2

W poprzednim artykule, również dotyczącym zadań, które mogą zostać podjęte przez Sąd, skoncentrowaliśmy się bardziej na tych, dzięki którym sprawa może być nie tylko gruntowniej zbadana, co przy tym mogło powstać niejako wrażenie, iż takie podejście Kościelnego Trybunału jest bardziej ukierunkowane na wydanie wyroku pozytywnego (zbadanie sprawy pod kątem wszystkich tytułów prawnych, wydobycie informacji nie […]

Czytaj więcej...

PRAWA w Kościele dla MAŁŻEŃSTW CYWILNYCH

Dużo mówi się na temat osób będących w związkach cywilnych i ich praw w Kościele, dlatego warto zreasumować treści dotyczące tego tematu. Pomocą będą, obok przepisów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., jak i partykularnych regulacji, treści znajdująca się na oficjalnej stronie kościelnego Sądu Rottenburg-Stuttgart (http://recht.drs.de/fileadmin/Rechtsdoku/offizialat/faltblatt_geschiedene.pdf). Zacznijmy od sakramentu chrztu świętego. Rodzicom, będącym w […]

Czytaj więcej...

SAKRAMENTY, które mogą UDZIELAĆ ŚWIECCY

Przywykło się do sytuacji, w której to osoby duchowne zwykle są szafarzami poszczególnych sakramentów świętych. Tymczasem prawo ich udzielania, niektórych z nich, posiadają także świeccy. W obecnym artykule zajmiemy się pokrótce tą problematyką. Pierwszym sakramentem świętym, który może być udzielony przez świeckich w określonych przez Kodeks Prawa Kanonicznego warunkach jest chrzest święty. Kwestię tę reguluje […]

Czytaj więcej...

SPOSÓB nakładania KAR wg KPK

W jakiś sposób ewenementem odróżniającym prawo kanoniczne od cywilnego jest sposób nakładania kar. W obecnym artykule zajmiemy się tą problematyką. Prawodawca podzielił kary m. in. wg sposobu ich nałożenia, i tu wyróżniamy dwa ich rodzaje: kary ferendae sententiae oraz latae sententiae. Pierwszy rodzaj jest powszechnie znany, a mianowicie chodzi o kary, które nałożone zostają przez […]

Czytaj więcej...

PRZYGOTOWANIE do zawarcia małżeństwa

Przed zawarciem kościelnego związku Nupturienci uczestniczą w przygotowaniu do tej ceremonii, chodzi o udział ich w tzw. naukach przedślubnych. Już w samym Internecie istnieje szereg for, na których oferuje się przygotowanie do ślubu. Przeglądając je widać akcent kładziony jednak wyraźnie na sferę zewnętrzną, czymś zatem naturalnym jest scedowanie obowiązku jakby duchowego przygotowania na Kościół. Tymczasem, […]

Czytaj więcej...

SYNOD O RODZINIE a ZMIANY w kościelnym prawie małżeńskim

Pozwoliłam sobie na tak zwięzłe sformułowanie naszego obecnego tematu z racji tego, iż większość Zainteresowanych Osób raczej wie, o jakie szczegóły chodzi (czas odbycia Synodu, podejmowana w trakcie niego tematyka). Niemniej dla doprecyzowania: chodzi o III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które miało miejsce w ubiegłym roku, tj. w październiku 2014, i które dotyczyło – […]

Czytaj więcej...

Współpraca ADWOKATA CYWILNEGO z ADWOKATEM KOŚCIELNYM

Naturalnie nas interesować będzie wyłącznie ta płaszczyzna, która jest w pewien sposób wspólna dla tych dwóch profesji, chodzi zatem, z jednej strony, o rozwód cywilny, unieważnienie małżeństwa cywilnego (akcent położymy na rozwód, gdyż jest on bardziej odległy od kościelnego procesu małżeńskiego aniżeli unieważnienie), natomiast z drugiej strony, o kościelny proces małżeński, czyli o proces zmierzający […]

Czytaj więcej...