CZAS TRWANIA procesu

Bardzo często stawianym pytaniem jest to dot. czasu trwania procesu. W obecnym rozważaniu pominięty zostanie proces skrócony. Chociaż Prawodawca w KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego) sugeruje (a więc nie jest to konieczność), aby proces trwał do roku czasu, to jest to tylko propozycja. Ogólnie czas trwania postępowania zależy od dwóch grup czynników: pierwsza grupa jest niezależna […]

Czytaj więcej...

ROZWÓD CYWILNY a kościelny proces małżeński

Na początku warto powiedzieć, iż rozwód cywilny nie jest na sposób absolutny wymagany do wszczęcia kościelnego procesu małżeńskiego przez kościelnego Prawodawcę. Co więcej, można uzyskać rozwód cywilny, ale nie będzie to równoznaczne ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, bądź nawet – odwrotnie. Gdy jednak Strony są już po rozwodzie, to istnieją pewne wymogi, zalecenia odnośnie do załączania […]

Czytaj więcej...

WINA w rozwodzie cywilnym a kościelny proces małżeński

Na początku warto przeanalizować wzajemną relację, jaka istnieje pomiędzy rozwodem cywilnym a kościelnym procesem o nieważność małżeństwa. Po pierwsze, oba procesy są niezależne od siebie. Oznacza to, iż można otrzymać rozwód, ale nie pociąga to automatycznie za sobą otrzymanie pozytywnego wyroku, w którym małżeństwo zostaje uznane za nieważne, jak i odwrotnie. Z drugiej zaś strony, […]

Czytaj więcej...

Czy prawo kanoniczne jest SPRZECZNE z prawem cywilnym, kwestia wieku, cz. 2

W analogii do omówionego już wątku zaburzeń psychicznych, warto obecnie podjąć – w podobnym świetle – kwestię wieku. Po raz kolejny nieodzownym będzie odwołanie się do cywilnego prawa karnego, wg którego Osoby, które już ukończyły siedemnasty rok życia jako sprawcy przestępstw mogą zostać ukarani. Istnieją też pewne wyjątki, dotyczące jednak nielicznych przestępstw, za które mogą […]

Czytaj więcej...

Czy prawo kanoniczne jest SPRZECZNE z prawem cywilnym, kwestia zaburzeń psychicznych, cz. 1

Aby wyjaśnić tak sformułowane w temacie pytanie warto dokonać krótkiego opisu jednego ze zdarzeń prawnych. Dokładnie chodzi o poniesienie odpowiedzialności prawnej przez Osoby, które dokonały jakiegoś przestępczego czynu, ale jednocześnie po stronie których można było stwierdzić istnienie zaburzenia psychicznego. A jeszcze inaczej przedstawiając sytuację, to: skoro Osoby Takie mogą zostać pociągnięte przed Wymiar Sprawiedliwości, skoro […]

Czytaj więcej...

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a ROZWÓD CYWILNY

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta wysyłam tekst.

Czytaj więcej...

WYBRANE RÓŻNICE pomiędzy kościelnymi a cywilnymi regulacjami prawa małżeńskiego

Na początku podaję, iż analizę w kontekście prawa cywilnego w niniejszym artykule nie należy traktować jako eksperckiej, gdyż ta dziedzina prawa nie jest moją specjalizacją. Zdecydowałam się na takie rozważanie, aby ukazać, iż być pewne różnice pomiędzy oboma porządkami prawnymi może powinny skłonić do pewnych w nich zmian. Pierwszą wybraną różnicą jest istnienie instytucji symulacji […]

Czytaj więcej...

Różnice w wybranych regulacjach prawnych w KRIO oraz w KPK

Na wybranych przykładach z KPK i KriO postaramy się tym razem uzyskać odpowiedź na pytanie nie tylko jak daleko zachodzi sprzeczność pomiędzy niektórymi regulacjami zawartymi w obu Kodeksach, co o zrozumienie i wyjaśnienie ich (w innym artykule nt. również wybranych różnic pomiędzy oboma prawodawstwami w kontekście prawa małżeńskiego staraliśmy się z kolei ukazać ewentualną możliwość […]

Czytaj więcej...

Wzajemne uznanie PRAWA CYWILNEGO i KANONICZNEGO

Można postawić pytanie: na ile prawo cywilne uznaje prawo kanoniczne, jak i odwrotnie. Rozważania będą przebiegać w kontekście szczególnie kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa przy uwzględnieniu cywilnego prawodawstwa w Polsce. Zacznijmy od uznania prawa cywilnego przez prawo kanoniczne. Tu z pomocą przychodzi nam tzw. instytucja kanonizacji prawa cywilnego, jej istota polega na tym, iż, […]

Czytaj więcej...

Współpraca PAŃSTWA i KOŚCIOŁA – kościelny proces małżeński

W obecnym rozważaniu naszym celem nie będzie analiza samej kwestii wzmiankowanej w temacie współpracy szczególnie w interesującym nas procesie małżeńskim, co wskazanie na te płaszczyzny/momenty, w których taka współpraca byłaby nie tylko cenna, co nader pożyteczna. Jednym z przykładów jest niemożliwość dołączenia dowodów przez jedną ze Stron procesowych, dodajmy – dowodów dotyczących Strony przeciwnej, gdy […]

Czytaj więcej...