UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, CHOROBA PSYCHICZNA w kościelnym procesie małżeńskim

W obecnym rozważaniu interesować nas będzie nie tyle to, w jaki sposób Kościelny Trybunał podchodzi do upośledzenia umysłowego czy choroby psychicznej w czasie trwającego kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, co fakt pewnej relacji pomiędzy tym, co jest w łonie chociażby medycyny, psychologii a tym, co jest treścią kościelnego prawa małżeńskiego.

Na obszarze medycznym czyni się rozróżnienie pomiędzy upośledzeniem umysłowym a psychiczną chorobą. Pierwsza nieprawidłowość obejmuje, i niski poziom w sferze intelektualnej, i nieprzystosowanie do życia w społeczeństwie. Przy czym upośledzenie to nie choroba, a mogą się do niego przyczynić również czynniki społeczne, psychologiczne. Z kolei, przechodząc do drugiej w kolejności nieprawidłowości, to w skrócie można określić ją jako zaburzenia działające na sferę – podobnie, jak powyżej – intelektualną, społeczną, emocjonalną. Z upośledzeniem mamy do czynienia od praktycznie przyjścia na świat, zaś z chorobą już niekoniecznie. Na wzmiankę zasługuje też fakt czasami współistnienia choroby z upośledzeniem.

Podane powyżej informacje owszem są istotne, gdy sporządzana jest opinia właściwego Biegłego. I na uwagę zasługuje zapodany termin – opinia sporządzona przez Eksperta. Natomiast nie leży już w Jego kompetencji wyraźne stwierdzenie, czy w chwili zawierania małżeństwa miał miejsce przynajmniej jeden z przypadków, o którym w kan. 1095 KPK. Innymi słowy, który tytuł dokładnie zachodził należy do podania przez wyrokujący Sąd.

Pewne zatem szczegóły, jakie funkcjonują w ramach danej dyscypliny naukowej (przykładowo: czas powstania upośledzenia a choroby) są istotne podczas procesu przy odpowiedzi na pytanie o jakieś istnienie jej w okolicach zawiązywania węzła małżeńskiego przez Strony, inne (np. w czym przejawia się upośledzenie, a w czym choroba) pomagają wyrobić sobie zdanie przez Sędziów, co jest istotne szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę inne komponenty niezdolności, jak chociażby jej absolutność, zaś jeszcze inne (np. terminologia) wydaje się już aż nie tak istotną, gdyż przecież niekoniecznie to, co jest zaburzeniem w łonie medycznym, psychologicznym, musi być na sposób konieczny niezdolnością wg kościelnego prawa, aczkolwiek podanie nawet szczegółowych treści wydających się na tzw. pierwszy rzut oka niepotrzebnymi może okazać się jednak ważne już z innej strony (przykładowo: ew. konkretna pomoc dla Strony obarczonej jakimś typem nieprawidłowości).

Na ten temat m. in. w:

Zasadnicze różnice między upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną, pod Red. H. V. Cobb, P. Mittler, Warszawa 1993.