Odmowa KATOLICKIEGO POGRZEBU

Czasami można spotkać się z podniesieniem kwestii o ew. odmowie sprawowania pogrzebu katolickiego. I zamiast przywoływać czasami puste tezy warto odnieść się do prawnych regulacji. Nt. w ogóle pogrzebu w: od kan. 1176 KPK do kan. 1185 KPK.

Pogrzeb można odmówić: Osobom, które w sposób notoryczny dokonały apostazji, schizmy, herezji; Osobom, które wybrały kremację z motywów contra wierze; Osobom, pogrzeb których, z uwagi na Ich życie, spowodowałby zgorszenie. Mimo iż treść rzeczonych regulacji mogłaby wydawać się „ostra”, to jednak w ramach tego samego kanonu Prawodawca podkreśla, iż można dopuścić wyjątek dla Tychże Osób, gdy przed śmiercią wyraziły One tzw. pokutę. Co więcej, w samej treści przytoczonych kanonów mowa jest także o: zacytowanej już notoryczności przy przestępstwie apostazji, herezji, schizmy, a dalej, o tzw. jawnych grzesznikach. Jak widać, przepisy nie pozwalają na pewne nadużycia, warto mieć zatem przynajmniej ogólną wiedzę w tym temacie.

Odmowy tej nie należy interpretować jako kary za dotychczasowe życie, a bardziej – paradoksalnie – jako szacunek do Tych Osób. Innymi słowy: nie można zmuszać do czegoś, przeciwko czemu było się nastawionym na tzw. „nie”. I jeszcze jeden wątek: prawo do odmówienia pogrzebu nie oznacza braku prawa do Mszy Św. za w/w Osoby (nie chodzi jednak w tym o Mszę pogrzebową).

Na zakończenie warto tylko uzupełnić, iż prawo do pogrzebu katolickiego mają katechumeni (a zatem Osoby nieochrzczone, przygotowujące się jednak do przyjęcia Sakramentów tzw. Wtajemniczenia Chrześcijańskiego, w tym Sakramentu Chrztu Św.), dzieci zmarłe przed swoim ochrzczeniem, gdy wolą ich rodziców było udzielenie im Chrztu.