POMNIEJSZENIE KOSZTÓW sądowych

Kwestia w ogóle kosztów sądowych została już poruszona (Stwierdzenie nieważności małżeństwa – jakie koszty?).

Zatem tylko celem krótkiego przypomnienia poprzedniej analizy kilka informacji:

  • koszty sądowe są inne w każdym Kościelnym Trybunale, pod tym względem panuje więc pewne zróżnicowanie;

  • Strona, bądź Strony powinny uwzględnić koszty dodatkowe, jak chociażby ten za sporządzenie opinii przez Biegłego, związany z cofnięciem zakazu, ale i też ewentualna pewna opłata uiszczana przy okazji składania skargi powodowej czy skargi wzajemnej, opłaty w Trybunale Apelacyjnym, ew. tłumaczenie (gdy – przykładowo – proces prowadzi Sąd za granicą, zaś Świadek lub Świadkowie przesłuchiwani są w naszym kraju) itp.

Obecnie weźmiemy natomiast pod uwagę pewien szczegół, a mianowicie ten związany z ew. zwolnieniem od kosztów sądowych, obniżeniem ich, czy rozłożeniem ich na tzw. raty. Weźmiemy przy tym pod uwagę praktykę jednego z Sądów, ale ta nie jest aż tak inna w pozostałych Trybunałach.

Po pierwsze, Strona powodowa może zwrócić się do Trybunału prowadzącego Jej proces o możliwość rozłożenia opłaty w czasie. Przy czym pojawia się także pewien warunek w postaci uiszczenia jej całości przed zamknięciem postępowania dowodowego. O zamknięciu Strona, Strony zostają poinformowane. Oznacza to też, iż z kolei Strona pozwana jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w całości. Wynika to z sytuacji, iż koszty dla Strony Pozwanej są o połowę niższe aniżeli dla Strony Powodowej.

Po drugie, istnieje również możliwość, czy to obniżenia kosztów sądowych/procesowych, czy to prośby o zwolnienie od nich. I znowu, pewnym wyjątkiem jest opłata za sporządzenie opinii przez Eksperta, gdyż w tym przypadku obniżenie lub zwolnienie od tego kosztu nie w chodzi w rachubę. Aby nie dochodziło do jakichś nadużyć, to prośba taka winna zostać udokumentowana odpowiednimi potwierdzeniami: wysokość dochodów, zaświadczenie właściwej Instytucji (MOPS, GOPS) o złej materialnej sytuacji, pismo Proboszcza, które dodatkowo by to potwierdzało.

Po trzecie, z jednej strony – jak to również już zostało poprzednio omówione – to koszty sądowe tak naprawdę, to nie należą do wysokich, to nie są opłaty, które nie uzyskiwałyby pokrycia w czynnościach poszczególnych sądowych Pracowników, zatem winno się to każdorazowo wziąć pod uwagę, gdy Strona/Strony chcą skorzystać z takiej możliwości, zaś po drugie, owa możliwość ma służyć temu, aby Strona/Strony – co także zostało też już podkreślone wcześniej – nie uwarunkowywały wszczęcia swojego procesu tylko i wyłącznie od przyszłych kosztów.

https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/2987832,Zwolnienie-z-kosztow-sadowych-w-sprawie-o-stwierdzenie-niewaznosci-malzenstwa-koscielnego.html