UNIEWAŻNIENIE Sakramentu CHRZTU ŚW.?

Nierzadko ma miejsce sytuacja, kiedy Osoba nie chce przynależeć do – przykładowo – KK do tego stopnia, iż nie chodzi Jej tylko o dokonanie formalnego odłączenia się z Niego, co „usunięcia” nawet skutku Sakramentu Chrztu Św. W uzasadnieniu takiej „możliwości” zapodaje kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tj.: skoro możliwym jest staranie się o orzeczenie jego nieważności, to dlaczego nie można uczynić tego samego, tyle tylko że w odniesieniu do rzeczonego obecnie Sakramentu, tym bardziej, iż przyjęli go przecież nieświadomie (jako dzieci, bez wyrażenia swojej woli, przy braku świadomości tego, co ma miejsce). I w pewien sposób nie można odmówić jakiejś racjonalności w tego typu argumentacji. Niemniej odpowiedź na taką prośbę musi być negatywna, i wynika ona z prostej racji, którą zaprezentujemy poniżej.

A mianowicie, tak, jak są odpowiednie przyczyny, na podstawie których jest zasadnym wszczęcie kościelnego procesu małżeńskiego, jego prowadzenie (co nie jest jednak w sposób konieczny równoznaczne z otrzymaniem Wyroku pozytywnego), tak niektóre przesłanki, albo czynią wprost niemożliwym nawet rozpoczęcie tego procesu, albo – jak została uczyniona już nt. pośrednio wzmianka – doprowadzają, iż nie dochodzi się w trakcie niego do udowodnienia nieważności zawiązanego węzła małżeńskiego.

Podobnie jest właśnie z Sakramentem Chrztu Św., tj.: przy pewnych brakach, można mówić, iż został on udzielony nieważnie, a tym samym Osoba jest nieochrzczona, ale do tych braków nie wlicza się faktu w wzmiankowanej postaci, tj.: staranie się o stwierdzenie nieważności Chrztu św. z uwagi na przyjęcie go w wieku niemowlęcym. Może jest to też za daleko idąca teza, ale w kontekście niezatartego znamienia, jakie wywołuje Ten Sakrament, podobnie (ważne słowo pod względem swojej konotacji) jest przy Sakramencie Małżeństwa – mimo że – przykładowo – w trakcie procesu zostaje wykazane, iż związek małżeński został nieważnie zawarty, to przecież i mimo wszystko nie usunie się tego: iż w x-czasie przystąpiło do niego dwoje, konkretnych ludzi, iż w czasie jego trwania domiemywało się o jego ważności, owszem w pewnym momencie została stwierdzona jego nieważność, czyli nieważność pewnego faktu, ale właśnie została stwierdzona na podstawie tego faktu (faktu zawarcia małżeństwa), którego się nie usunie, on miał miejsce w konkretnej rzeczywistości. Stąd, idąc dalej, nawet przy orzeczeniu nieważności małżeńskiego związku, potomstwo pochodzące z niego nie przestaje być tzw. potomstwem ślubnym.

Celem uszczegółowienia, to warto może tylko podać, jakie są warunki, na podstawie których można starać się o stwierdzenie nieważności Sakramentu Chrztu Św. Warto zacytować stąd treść kan. 849 KPK: Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowanej koniecznej formy słownej.