UWAGI OBROŃCY WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO

W trakcie kościelnego procesu małżeńskiego na pewnym jego etapie dochodzi do przedstawienia uwag przez Obrońcę węzła małżeńskiego. Etap ten ma miejsce w zależności od praktyki danego Trybunału: bywa, iż można się z nimi zapoznać już na publikacji akt (czyli na ich odczycie), bądź po zamknięciu postępowania dowodowego, kiedy uwagi te przesyłane są Stronom listownie.

Też dla dopełnienia tematu warto krótko przypomnieć, iż zadaniem Osoby pełniącej tą funkcję jest podanie racjonalnej argumentacji contra orzekaniu nieważności małżeństwa. Ze sformułowania tego można wysunąć dwa kolejne wnioski. Pierwszy to ten, iż Obrońca węzła wcale nie zawsze optuje przeciwko nieważności, nie byłoby to wówczas do pogodzenia z ową racjonalnością. Drugi wniosek to ten, iż zadaniem Obrońcy węzła jest optowanie przeciwko nieważności, nie zaś za ważnością, gdyż na straży ważnego zawarcia małżeństwa stoi już prawne domniemanie.

W końcu przejdźmy do najczęściej podawanych uwag przez Obrońcę węzła małżeńskiego. Przykładowo są nimi:

  • brak udziału Strony Pozwanej, a udział ten jest szczególnie cenny, jeśli proces przebiega z tytułu symulacji po Tej Stronie, a w wyniku braku Jej stawiennictwa materiał dowodowy pozbawiony zostaje przyznania się Tej Strony; a dalej, uczestnictwo tej Strony też jest cenne, gdy proces toczy się z tytułu niezdolności psychicznej (ale i też fizycznej) po tej Stronie, a Strona Te nie stawia się przed konkretnym Biegłym;
  • brak spójności tzw. numerycznej w materiale dowodowym, tj. spójności pomiędzy wszystkimi już zgromadzonymi dowodami; brak spójności materialnej, tj. spójności w obrębie jednego dowodu; brak na płaszczyźnie intelektualnego ujęcia środków dowodowych, co uwidacznia się przy źródle, z którego czerpie w czasie zeznań Świadek, Świadkowie (a przy okazji można dodać o czasie pozyskania wiedzy); raczej nie podnoszony jest walor religijności, tj. faktu oddalenia od Kościoła np. Świadka, ale wiarygodności (moralności) już tak;
  • ubogość w materiale dowodowym, pewna wśród nich stronniczość (Świadkowie Strony Pozwanej potwierdzają tezy Strony Pozwanej, zaś Świadkowie Strony Powodowej potwierdzają Jej tezy).

To w dużym skrócie, gdyż trzeba pamiętać, iż rodzaj tych uwag uwarunkowany jest od już danej małżeńskiej sprawy, a te przecież mogą mieć przeróżne braki.

Na końcu warto też przypomnieć, iż do uwag Obrońcy węzła nie należy pochodzić emocjonalnie, ale merytorycznie, tj.: potraktować je jako w pewnym sensie ostatnią możliwość na uzupełnienie wyliczonych przez Niego braków, na odpowiedź na Jego zarzuty (Obrońca węzła może udzielić ponownej odpowiedzi Stronie, Stronom).

Na zakończenie warto też dodać, iż Obrońcą węzła może być też osoba świecka (oczywiście istnieją też inne wymogi, jakie winien On spełnić), oraz iż ma On również prawo do apelacji od wydanego Wyroku (!).