FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE w aspekcie kościelnego procesu małżeńskiego

Nie będzie naszym zadaniem podanie w sposób dokładny tego, co wymagane jest przy okazji załatwiania formalności przed zawarciem kościelnego związku, co zaledwie podniesienie tych kwestii na wspomnianą okoliczność, do których sięga się w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa.

Przed wstąpieniem w związek małżeński spisywany jest tzw. protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich. O treści jego mowa była w artykule: Protokół przed zawarciem małżeństwa: w Polsce a w Niemczech. Wybrane różnice. Często w trakcie już toczącego się procesu Sąd może wystąpić z inicjatywą o załączenie jego do akt sprawy. Naturalnie, raczej nie można liczyć, aby znalazły się w nim treści wprost świadczące o nieważności danego związku, bowiem gdyby tak było, to z dużym prawdopodobieństwem do zawarcia jego by nie doszło, niemniej, po pierwsze, mogą być tam spisane takie informacje, które z punktu przebiegającego postępowania są ważne, po drugie, w przypadku nawet ich braku, może być to kolejny argument tym razem dla Obrońcy węzła małżeńskiego przeciwko orzekaniu przez Trybunał nieważności małżeństwa.

Na powyżej wymienioną okoliczność (tj. spisanie przedślubnego protokołu) Nupturienci przynoszą ze sobą potwierdzenie ukończenia przez Nich przedślubnych katechez jak i potwierdzenie odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego. Także i do tego wątku można sięgnąć podczas kościelnego procesu, a sięga się do niego przez zadanie podstawowych zapytań o: uczestnictwo w katechezach przez obie Strony, odbyciu spotkania przez Nie w Poradni, jak i o ew. komentarze w trakcie nich, bądź w czasie przed lub po nich. Zwłaszcza uczestnictwo w tych katechezach, przyjście do Poradni i sfinalizowanie spotkań stanowi z pewnością okazję do podjęcia rozmów pomiędzy samymi Narzeczonymi odnośnie Ich przyszłej rodziny, z kolei pominięcie tego tematu w całym okresie przedślubnym przez Strony raczej niezbyt dobrze świadczy o dojrzałym podejściu Ich do mającego mieć miejsce wydarzenia. Podczas spisywania protokołu Narzeczeni przynoszą ze sobą też potwierdzenie zakończenia katechizacji na jakimś poziomie swojej edukacji. Również i to nie pozostaje bez echa w czasie sądowych czynności. Innym dokumentem wymaganym do przedstawienia przez Nupturientów przy tej okazji jest metryka chrztu św. Niektóre Oficjalaty wprost wymagają wśród załączników do powództwa właśnie wspomnianej metryki, a to z uwagi na jakieś ew. adnotacje w niej.

Jeszcze jedną z przedślubnych formalności jest przystąpienie przez Strony do sakramentu Spowiedzi św., też i ten wymóg może zostać podniesiony w trakcie sądowego procesu i wykorzystany w odpowiedni sposób na jego użytek.

Naturalnie, trzeba sobie uświadomić, iż sięganie do niektórych tu przytoczonych przyszłych dowodów zależy w dużej mierze od tytułu, na podstawie którego przebiega małżeński proces kościelny, przykładowo: potwierdzenie w postaci udziału w katechizacji z czasów jeszcze swojej nauki, a następnie udział dosyć aktywny i w pozytywnym wydźwięku w katechezach przedślubnych oraz udział w spotkaniach w Poradni a jakiś rodzaj symulacji; dalej: niezdolność natury psychicznej a jakaś ważna informacja w Protokole przedślubnym. Wreszcie sięgniecie i wykorzystanie ich w sposób oczywisty uwarunkowany jest też wyznaniem Strony.

Odnośnie wymagań stawianym Nupturientom przed zawarciem przez Nich sakramentu małżeństwa, korzystałam z :

http://www.wdr.diecezja.elk.pl/formalnoci-przedlubne.html